Eğitim öğretim bilgi ve eğlence siteniz
 • Yepyeni tasarim
 • Yüzlerce Ders sayfasi
 • Ve güncellenen Videolar
 • Tesekkür et

  Forumdan bulamadiginiz dersleri isteyebilirsiniz.

  Foruma git  DERS-ÖDEV

  12.SINIF MANTIK DERSİ KONULAR YAZILISI SINAV ANLATIMLI RESİMLİ VİDEOLU LİSE.4

  12.SINIF MANTIK DERSİ KONULAR YAZILISI SINAV  ANLATIMLI RESİMLİ VİDEOLU LİSE.4  I.   Ünite : KLASİK MANTIK

  A.   MANTIĞIN ALANI ve İLKELERİ

  1-   Mantığın Tanımı

  Düşünmeye dayalı olan her alanın doğruluğu düşünme eyleminin doğru yapılmasına bağlıdır. Çok uzun zamanlardan beri kullanılan mantık, bizlere doğru düşünmenin yollarını gösteren bir bilimdir.

  Mantığın temel amacı (bilimsel dilden günlük dile kadar tüm alanlardaki) ifadeleri genel bir yöntemle inceleyerek doğruluk ya da yanlışlık yargısıyla değerlendirebilmektir. Mantık, bu amaç için, düşünme faaliyetini çözümlemekle işe başlar. Buna göre:
  Her insan zihninde herhangi bir konu ile ilgili çeşitli yargılar (önermeler) vardır. Ancak insan, daha geçerli bir doğru bilgi aradığı için, elindeki bilgilerden yeni bilgilere ulaşmaya çalışır. Mantık içerisinde, düşünme faaliyeti bir “akıl yürütme” (kıyas) olarak adlandırılır. Akıl yürütme ise verilen yargılardan (öncüllerden) doğru ya da yanlış olabilecek yeni bir yargı çıkarma işlemidir. Önermelerin doğru veya yanlış olabilmesine doğruluk değerleri denir.

  Uyarı : Mantık içerisinde akıl yürütmenin doğruluğu ile gerçek yaşamın doğruluğu birbirinden ayrı olarak değerlendirilir. Mantıkta öncelikli olan (kimi zaman gerçek yaşamın doğruluğuna ters düşse de), akıl yürütmenin doğruluğudur.
  Mantığın Özellikleri:

  •   Nasıl daha doğru düşünülebileceğini inceler. Bu nedenle olması gerekeni konu edinir ve bu nedenle kural koyan (normatif) bir alandır.
  •   Doğruluk değerini sorgularken deney-gözlem yoluna başvurmaz.
  •   Tüm alanlar için düşünme metotları geliştirir.
  •   Kendisine özgü araştırma yöntemleri vardır.

  2-   Mantık ile İlgili Temel Kavramlar

  Varlık : Dış dünyada belli bir konuma sahip, yer kaplayan ve üzerinde deney-gözlem yapılabilen her şeye denir.

  Kavram : Varlığın zihnimizde bıraktığı etkiyle oluşan izlenimlerdir. Bu izlenimler doğrudan varlığın taşıdığı   özellikler olabileceği gibi varlığın taşıdığı özelliklerin tersine çevrilmiş hali de olabilir.

  Örneğin : ölüm - ölümsüzlük.

  Terim : Kavramların dildeki söyleniş biçimleridir. Aynı zamanda, dilde tek başına anlam taşıyan en küçük birim olduğunu da söyleyebiliriz.
  Varlık, kavram ve terimi bir arada gösterecek olursak aşağıdaki şekil ortaya çıkacaktır:  İçlem : Bir kavramın kendi bünyesinde taşıdığı özelliklerdir. En özel ifadeler, genel ifadelere göre daha çok içleme sahiptir.

  Örneğin : “Çikolatalı pasta” kavramı kendi bünyesinde “çikolatalı olma”, “hamur işi olma”, “cansız olma” ve “varlık olma” gibi birçok özellik barındırır; ya da “Türkiyeli” kavramı bünyesinde “Türkiye’de yaşama”, “insan olma”, “canlı olma” ve “varlık olma” gibi birçok özellik barındırır. Tüm bu özellikler bu kavramların içlemidir.

  Kaplam : Bir kavramın kendi bünyesinde taşıdığı alt grupları o kavramın kaplamını belirtir. En genel ifadeler, özel ifadelere göre daha çok kaplama sahiptir.

  Örneğin : “Varlık” kavramı “canlı” ve “cansız” kavramlarını alt grubu olarak bünyesinde barındırır. “Canlı” ve “cansız” kavramları da birçok alt kümeye sahiptir ve bu alt kümeler aynı zamanda “varlık” kavramının alt kümeleri sayılır.  Önerme : Belli bir yargı ifade eden ve bir doğruluk değeri alabilen ifadelere denir. İstek, emir, soru ve ünlem bildiren ifadeler, herhangi bir doğruluk değeri alamayacakları için önerme olarak değerlendirilmez.

  Öncül : Düşünsel işlemler (akıl yürütmeler) sonucunda yeni bir önermenin temeli olmuş önermelere denir.
  Doğruluk Değeri : Herhangi bir ifadenin doğrulanması veya yanlışlanması sonucunda önermeye yüklenen “Doğrudur” ya da “Yanlıştır” değerine denir. Yani doğruluk değeri, bir önermenin doğru olmasını gösterebildiği gibi, yanlış olmasını da gösterebilir. Doğruluk değeri tek bir önermeye yükleniyorsa, bunu belirlemek için gerçekliğin doğrusuna veya hayali doğruya başvurulabilirken; doğruluk değeri öncüllerden elde edilen bir sonuca yükleniyorsa, sadece mantık doğrusuna başvurulabilir.
  3-   Düşünme Biçimleri

  Düşünce, üç farklı biçimde gelişim gösterir:

  a.   Analoji (Özelden–Özele)
  Zihnin iki benzer kavram arasında, benzerliğe dayanarak, yargı genellemesi yapmasıdır. Özel bir kavramdan diğer özel bir kavrama doğru yapılır.  b.   Tümevarım (Özelden–Genele)
  Zihnin bir kavrama dair birkaç örnek olaydan sonra benzer bütün kavramlar için geçerli kabul edilecek genel bir sonuca ulaşmasıdır. Özel bir kavramdan benzer bütün kavramların oluşturduğu genel bir kavrama doğru yapılır.  c.   Tümdengelim (Genelden–Özele)
  Zihnin bir kavramın bütün üyeleriyle ile ilgili genel bilgisinden hareketle o kavram grubuna ait tek bir eleman için geçerli kabul edilecek sonuca ulaşmasıdır. Genel bir kavramdan (benzeri) tekil bir kavrama doğru yapılır.
  4-   Düşünme İlkeleri

  İnsan aklı bir durum karşısında bazı ilkeler çerçevesinde düşünce geliştirir. Mantık ise bu ilkeler içerisinden bazılarını kendisine temel alır bu ilkeler şunlardır:

  a.   Özdeşlik (Aynılık) İlkesi
  Bir varlığın değişmediği müddetçe hep aynı kalacağını anlatan ilkedir. “A, A’dır” şeklinde gösterilir. Kısaca, “Bir şey ne ise, yalnızca odur” yargısını bildirir.

  b.   Çelişmezlik İlkesi
  Herhangi bir varlığın aynı anda hem bir şey, hem başka bir şey olamayacağını ifade eder. “A, -A değildir” (A, A olmayan değildir) şeklinde gösterilir. Örneğin, ”Bir şey, aynı anda hem bir yerde, hem de başka bir yerde olamaz.”


  c.   Üçüncü Halin İmkansızlığı
  Bir varlık ya kendisidir ya da kendisi olmayandır. İfadesi, “A veya -A”dır. Bunun dışında üçüncü bir durum olanaksızdır. Çünkü bir şeyin kendisiyle birlikte kendisi olmayanının toplamı evrensel kümeye karşılık gelir. “A + '-A' = Evren” şeklinde formüle edilir.

  Örneğin : Elma kırmızıdır ya da kırmızı olmayandır.
  (Zaten “kırmızı” ve “kırmızı olmayan her şey” tüm evreni ifade ettiği için üçüncü bir durum imkansızlaşmaktadır.)


  d.   Yeter - Sebep İlkesi
  Herhangi bir durumun gerçekleşmesi için belli bir durumun yeterli olması ilkesidir.

  Örneğin : “Çalışırsan başarırsın” ifadesinin doğruluğu için “Bütün çalışanlar başardılar” ifadesi yeterlidir.


  Mantıkta anlam taşıyan en küçük birime Kavram (terim) denir. Kavramlarla yapılan bilgilendirme amaçlı ifadelere Önerme; önermelerden yeni bir önermeye ulaşma işine de Kıyas denir. Ancak her üçünün de mantık içerisinde ayrı bir önemi vardır.
  B.   KAVRAM ve TERİM

  Kavram, nesnelerin zihnimizdeki tasarımıdır. Terim ise kavramların dil ile ifadesidir. Kavram bir nesneyi, terim ise kavramı gösterir.

  1-   Kavram Çeşitleri

  Mantık her kavramı öncelikle “Nelik” ve “Gerçeklik” olarak ele alır. Nelik, bir kavramın zihinde taşıdığı tüm anlamlardır. Gerçeklik ise bir kavramın dünyada taşıdığı tüm somut özelliklerdir. Bir varlığın gerçekliği olsa da henüz algılanmamışsa neliği oluşmaz. Her neliği olan kavramın ise dış dünyada bir karşılığı olmayabilir (örneğin, hayali varlıklar). Ama her kavramın bir neliği vardır.
  a.   Tek Tek Ele Alınışlarına Göre Kavramlar

  –   Tümel, Tikel ve Tekil: Eğer bir kavram, ifade ettiği grubun tamamını kapsıyorsa (bütün insanlar, tüm gezegenler, tüm çiçekler…) “tümel” ; eğer ifade ettiği grubun tümü kadar büyük, bir tek üyesi kadar küçük olmayan bir kısmını kapsıyorsa (bazı insanlar, bir kısım gezegenler, birkaç çiçek…) “tikel” ; eğer gruptaki yalnızca bir elemanı kapsıyorsa (Ali, Ayşe, Dünya, papatya…) “tekil” kavramdır.

  –   Yalın ve Karmaşık: İçlemi az olan genel kavramlara “Yalın”, içlemi fazla olan özel kavramlara "Karmaşık” denir.

  –   Olumlu ve Olumsuz: De Morgan adlı düşünüre göre bir şeyin kendisi ve kendisinin değillenmesi evreni kapsamalıdır. “Üçüncü halin imkansızlığı” ilkesi bunu gerektirmektedir. Bu nedenle bu şeyin kendisine (güzel, iyi, insan, kötü…) “Olumlu” (Pozitif), değillenmesine (güzel olmayan, iyi olmayan, insan olmayan, kötü olmayan…) “Olumsuz” (Negatif) kavram denir.

  Uyarı: “İyi” ve “kötü olmayan” aynı anlamlara gelseler de farklı gruplarda değerlendirilirler. Çünkü mantık, anlama değil, biçime dikkat etmektedir.

  –   Soyut ve Somut: Bir kavram, gerçekliği olan bir nesneye karşılık geliyorsa “somut”; bir nesnenin ya da  nesnelerin ortak özeliğini ifade ediyorsa “soyut” kavramdır.

  –   Kollektif ve Distribütif: Bir kavram insanlar grubunu işaret ediyor ve grubun tamamını ifade ediyorsa kollektif (ortak) kavram; kavram insanlar grubunu işaret ediyor ama gruptaki bir bireyi ifade ediyorsa distribütif (dağıtılmış) kavramdır.

  b.   Birbirleriyle İlişkilerine Göre Kavramlar

  -   Özlük ve İlintilik: Bir kavram, sadece başka bir kavramın özelliğini belirtiyorsa “özlüğü”; kavram, diğer kavram ile birlikte başka kavramlarında özelliğini belirtiyorsa, yani ortak bir özellik ise bu durumda “ilintiliği” olur.

  Örneğin : “İnsan, elektronik alet yapandır.” ifadesinde “elektronik alet yapmak” sadece insana özgü olduğu için “insan” kavramının “özlüğü” olur. Ancak “İnsan, hareket edendir.” ifadesinde “hareket etmek” insan dışında diğer canlılarda da görüldüğünden “insan” kavramının “ilintiliği”dir.


  2-   Kavramlar Arası İlişkiler

  a.   Eşitlik İlişkisi
  Eğer, iki kavram, karşılıklı olarak birbirlerinin tüm elemanlarını kapsayıp, bünyelerinde barındırıyorlarsa bu kavramların aralarında eşitlik ilişkisi vardır.  b.   Ayrılık İlişkisi
  Eğer, iki kavram, birbirlerinin hiçbir elemanını kapsamıyor ve bünyelerinde barındırmıyorlarsa bu kavramların aralarında ayrıklık ilişkisi vardır.  c.   Tam Girişimlilik İlişkisi
  Eğer, bir kavram, diğer bir kavramın tüm elemanlarını kapsıyor; ancak daha özel olan kavram, diğerinin sadece bazı elemanlarını kapsıyor ise bu kavramların arasında tam girişimlilik ilişkisi vardır.

  d.   Eksik Girişimlilik İlişkisi
  Eğer, iki kavram da karşılıklı olarak birbirlerinin bazı elemanlarını kapsıyorlarsa, aralarında eksik girişimlilik ilişkisi vardır.

  3-   Tanım

  Herhangi bir kavramın anlamını, diğer kavramları kullanarak daha anlaşılır hale getirmektir.

  Tanımın Özellikleri:

  –   Tanım tam olmalıdır. Yani tanımlanan kavrama dahil tüm elemanlar tanımda kapsanmalı, o kavrama dahil olmayanlar dışarıda bırakılmalıdır.
  –   Bilinmeyen bir kavramla tanım yapılmamalıdır.
  –   Tanımda kısır döngü bulunmamalıdır. Yani açıklaması tanımlanan kavrama bağlı başka bir kavram tanımda olmamalıdır.
  –   Tekil terimler tanımlanamaz, ancak detaylı tasvirleri yapılabilir.
  –   Tanım ne çok kısa ne de çok uzun olmalıdır.

  Tanımlar, kavramın içleminde veya kaplamında bulunan kavramlara dayanarak, bir de başka kavramlarla yeni ilişki bağları kurularak yapılabilir.

  a.   İçlemine ve Kaplamına Göre Tanımlar
  Bir kavram, bünyesinde taşıdığı özelliklerin açıklanmasıyla yapılıyorsa (Örn: “Ağaç, bitkidir”; “İnsan, varlıktır”…) içlemine göre; kapsamına eşit bir kavramla yapılıyorsa (Örn: “Canlı, yaşayandır”; “Yarasa, memeli, uçan bir kuştur”…) kaplamına göre tanımdır.

  b.   Ad ve Nesne Tanımları
  Bir kavram, başka kavramlarla zihinden yeni ilişkiler kurularak açıklanıyorsa (Örn: “Araba, çağımızın gerekleri arasında sayılan, önemli bir araçtır”; “Çikolatalı pasta, dünyanın en güzel yiyeceğidir”…) ad tanımı; deney ve gözlem ile ispatlanmış bir özellik yüklenerek açıklama yapılıyorsa (Örn: “Su, deniz seviyesinde 100 oC’ de kaynar”; “metaller, ısınınca genleşir”…) nesne tanım   2010-2011 12.SINIF MANTIK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI,2010-2011 12.SINIF MANTIK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI İNDİR.,12.Sınıf MANTIK KONU TESTLERİ (12 TEST) - ZAMBAK YAYINLARI,12.SINIF MANTIK KONU TESTLERİ (DOSYASINI,ÖRNEĞİNİ,KAĞIDINI,SORULARINI, İNDİR,DOWNLOAD,YÜKLE - DİĞER - LİSE 12 TEST) , SİTE TANIMLAMALARI,MANTIK SORULARI VE CEVAPLARI DOSYASINI,ÖRNEĞİNİ,KAĞIDINI,22 ARA 2008 ... MANTIK SORULARI VE CEVAPLARI (9-10-11-12. SINIF) DOSYALARI,ZAMBAK,12.Sınıf Mantık Konu Testleri,ESERKİTAP.COM İNDİRİMLİ,ZAMBAK - 12.SINIF MANTIK KONU TESTLERİ ÜRÜN KODU,ZAMBAK - 12.SINIF MATEMATİK KONU TESTLERİ 3,20 TL. ZAMBAK - 12.SINIF GEOMETRİ KONU TESTLERİ,KARACAN KİTAP 12. SINIF PSİKOLOJİ-SOSYOLOJİ-MANTIK,28 EYL 2009 ... 12. SINIF PSİKOLOJİ-SOSYOLOJİ-MANTIK,ANA SAYFA,12. SINIF PSİKOLOJİ-SOSYOLOJİ-MANTIK. . ALIŞVERİŞ SEPETİM

  DERSLER-ÖDEVLER | DERS VİDEOLARI | TÜRKÇE | FEN BİYOLOJİ | SOSYAL BİLGİLER | MATEMATİK | İNGİLİZCE | ATATÜRK TARİHİ | CUMHURİYET TARİHİ | İSLAM TARİHÇESİ | OSMANLI DESTANI | 4.SINIF MATEMATİK | 5.SINIF MATEMATİK | 6.SINIF MATEMATİK | 7.SINIF MATEMATİK | 8.SINIF MATEMATİK | KLİPLER VİDEOLAR | BİLMECE BULMACA | TEKERLEMELER | ANİMASYONLAR | ÇİZGİ FİLM İZLE | FIKRALAR | MASAL OKU DİNLE | AŞK HİKAYELERİ | İLGİNÇ RESİMLER | ÇOCUK OYUNLARI | RAW-SMACKDON  BUGÜN 31 ziyaretçi (41 klik) KİŞİ BURAYA UĞRADI !
  Dostlarım ktunnel Yemek tarifleri Çocuk hastalıkları

  Ne nasıl yapılır izle

  Google PageRank Checker Powered by MyPagerank.Net
  Ödev Ders ödev Ödev Yahoo bot last visit powered
      by MyPagerank.Net Msn bot last
      visit powered by MyPagerank.Net Toplist

  Bize Katılın Habersiz Kalmayın !

  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=